Hent vedtægter i PDF format ved at klikke på dette link: VEDTÆGTER pr. 22.03.2007.


Vedtægter for Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening

§ 1 Navn og hjemsted
Foreningens navn er ”Tinglev Handels-, Håndværker- og Industriforening”
Foreningens hjemsted er Tinglev i Aabenraa Kommune.

§ 2 Formål
Foreningens formål er:
· at varetage medlemmers interesser såvel indenfor foreningen som overfor interesse- og fagorganisationer og det offentlige,
· at medvirke til at øge den økonomiske udvikling hos medlemmerne,
· gennem aktiviteter og engagement at fastholde og styrke, at Tinglev også i fremtiden er en attraktiv handelsby,
· at søge tilvejebragt en tilfredsstillende gensidig kontakt med myndig-hederne for at fremme ovenstående og
· at arbejde for medlemmernes oplysning og dygtiggørelse gennem foredrag, kurser og lignende.

§ 3 Medlemmer
Enhver virksomhed, der driver handel, service, håndværk, industri eller liberalt erhverv i Tinglev om omegn, kan optages som medlem i foreningen.
Indmeldelse sker til formanden, og optagelse godkendes på det nærmest følgende bestyrelsesmøde.
Foreningen kan optage medlemmer – tidligere selvstændige/erhvervs-drivende – i et passivt medlemskab.
Bestyrelsen kan på den ordinære generalforsamling, såfremt særlige forhold taler derfor, udnævne æresmedlemmer. Udnævnelsen er livsvarig.
Passive medlemmer og æresmedlemmer kan deltage i alle foreningens arrangementer, men har ikke stemmeret.

§ 4 Bestyrelse og valg
Foreningens ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges af general-forsamlingen med simpelt stemmeflertal. Der vælges desuden en suppleant. Det tilstræbes, at 4 medlemmer vælges blandt handel og liberale erhverv, og at 3 medlemmer vælges blandt håndværk og industri.
Valget gælder for 2 år, og medlemmerne afgår skiftevis således:
i lige år 4 bestyrelsesmedlemmer og i ulige år 3 bestyrelsesmedlemmer, og suppleanten.
Valget skal være skriftligt.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Udtræder et medlem af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indtræder suppleanten.
Herudover vælges 2 revisorer. Revisorerne vælges for 2 år ad gangen og afgår skiftevis.

§ 5 Bestyrelsens opgaver
Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender, lader de i foreningen trufne beslutninger udføre og forvalter foreningens midler.
Bestyrelsesformanden har det overordnede ansvar for foreningens drift og de daglige forretninger, herunder opfølgning på uddelegerede sager og opgaver. Ved formandens forfald fungerer næstformanden i hans sted.
Kassereren fører medlemslister og opkræver medlemsbidragene. Han fører regnskabet og forestår alle ind- og udbetalinger. Han skal til enhver tid på revisorens anmodning fremlægge regnskab og beholdninger til eftersyn. Foreningens midler indsættes i bank eller sparekasse. Kassereren udfærdiger årsregnskabet, der forelægges generalforsamlingen i revideret stand.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Sekretæren fører protokol over bestyrelsens forhandlinger for foreningens generalforsamling. Protokollen underskrives af samtlige bestyrelsesmedlem-mer. Sekretæren sørger for foreningens korrespondance. Sekretæren er foreningens arkivar og opbevarer alt, hvad der skønnes at have foreningens interesse.

§ 6 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsesmøder afholdes jævnligt og så ofte som bestyrelsesformanden eller øvrige bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Alle bestyrelsesmedlemmer har ret til at kræve en sag sat på dagsorden. Formanden udarbejder dagsorden, der udsendes senest 2 dage ført mødet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmerflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 7 Hæftelse
Foreningen hæfter ved den samlede bestyrelses underskrift.
Køb, pantsætning, opførelse eller afhændelse af fast ejendom samt optagelse af lån, ydelse af garanti og lignende skal vedtages af en generalforsamling for at have gyldighed.
Bestyrelsen og medlemmer af foreningen hæfter ikke personligt for foreningens gældsforpligtelser.

§ 8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær general-forsamling skal afholdes hvert år i februar måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved udsendelse af dagsorden og med angivelse af tid og sted for generalforsamlingens afholdelse.
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forsamlingen.

Dagsorden skal indeholde følgende

1. Valg af dirigent
2. Beretning om foreningens virksomhed.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Budget for det kommende år og fastsættelse af kontingent for aktive og passive medlemmer.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Eventuelt forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles af general-forsamlingen skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette.
Endvidere afholdes ekstraordinær generalforsamling, når mindst 25% af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav, med angivelse af hvad der ønskes behandlet, over for formanden.
Indvarsling heraf sker med de samme retningslinier, som gælder for den ordinære generalforsamling.

§ 10 Stemmeret
Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Intet medlem kan gøre sin stemme gældende uden personligt fremmøde, ved enten indehaveren eller den daglige leder. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes antal.
Alle beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal, hvor ikke andet er bestemt i disse vedtægter.

§ 11 Eksklusion
Såfremt et medlem ikke har betalt sit kontingent eller medlemsbidrag eller andet skyldigt beløb til foreningen indenfor normal betalingsfrist, skal han af bestyrelsen skriftligt anmodes om at betale inden 30 dage.
Sker betaling ikke, kan vedkommende uden videre slettes som medlem.
Eventuel genoptagelse som medlem af foreningen kan herefter kun ske efter betaling af tidligere restancer.

§ 12 Vedtægtsændringer m.v.
Ændringer i foreningens vedtægter – eller eksklusion af medlemmer, når andre forhold end nævnt i § 11 taler for det – kan kun ske på en ordinær generalforsamling hvor 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Kan dette ikke opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor sagen afgøres ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.

§ 13 Opløsning af foreningen
Opløsning af foreningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede, og hvor 2/3 af de tilstedeværende stemmer derfor.
Kan dette ikke opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor sagen afgøres ved simpelt stemmeflertal uanset de fremmødtes antal.
Vedtages det at opløse foreningen fratræder bestyrelsen efter at have valgt 3 likvidatorer, der snarest efter afvikler foreningens økonomiske forhold.
Såfremt der efter likvidationen er overskud, træffer likvidatorerne bestemmelse om, til hvilke eller hvilket formål af erhvervsmæssig interesse dette skal udloddes.

§ 14 Ikrafttrædelse
Vedtægterne træder i kraft straks efter vedtagelsen.
Vedtægter med ændringer af §§ 1, 2 og 12 vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2007.